Skip to main content

Webinár: Poruchy učenia v kontexte narušenej komunikačnej schopnosti

  • Čas: 15:00
  • Dátum: 14.4.2021
  • Cieľová skupina: rodičia detí s narušenou komunikačnou schopnosťou a učitelia

Zameranie:

Cieľom webinára je oboznámiť rodičov a učiteľov s problémami detí so špecifickou vývinovou poruchou čítania, ktoré musia vynakladať oveľa viac námahy na osvojenie čítania ako rodičia a pedagógovia očakávajú. Ak takéto dieťa nie je odborníkmi podchytené pred vstupom do školy ako rizikové, môžu sa už po prvých mesiacoch školskej dochádzky vyskytnúť prvé problémy v zaškolení a pri osvojovaní čítania.

Lektor:

  • PaedDr. Iveta Fedorko

Prihlasovanie: https://forms.gle/gBA5CmHx8avhqXj46

Prihlasovací link Vám bude doručený na e-mail, ktorý ste uviedli v prihlasovacom formulári. WEBINÁR sa uskutoční prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Tešíme sa na Vás!