Skip to main content

Pozvánka výchovných poradcov škôl na pracovnú poradu

11.10.2018 o 9.30 hod. na Cirkevnej strednej odbornej škole sv. Jozafáta  v Trebišove, ul. Komenského 1963/10

Program:

Otvorenie - PhDr. Beáta Furdová, riaditeľka CPPPaP v Trebišove

                    RNDr. Slavomír Partila, riaditeľ CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove

 

   9.30 -   9.45    Informácie o možnostiach štúdia na SOŠŽ Košice – VP SOŠŽ

   9.45 - 10.45    Informácie o možnostiach štúdia na SŠ v okrese Trebišov – VP zo SŠ okr. Trebišov

10.45  - 11.45    Možnosti štúdia formou duálneho vzdelávania v zmysle novelizácie zákona č.61/2015 Z.z.     

                   o odbornom vzdelávaní a príprave  - zástupca zo ŠIOV a zástupcovia firiem

11.45 - 12.00     Prestávka

12.00 - 12.30     Nové informácie o spolupráci CPPPaP a CŠPP v Trebišov so ZŠ, ŠZŠ a SŠ

                                                                                                      - PhDr. Beáta Furdová, Mgr. Lucia Borščová

12.30 - 13.00     Informácie o aktuálnej činnosti CPPPaP  Tv - Mgr. Ján Rusnák, PaedDr. Iveta Fedorko

13.00 - 13.30     Zmeny programu Proforient  - verzia 2018.05  – Mgr. Ján Rusnák

13.30 - 14.00     Informácie zo ŠVS v Michalovciach – Mgr. Ján Rusnák                                                                               

14.00 -               Diskusia – záver

 

Cestovné náhrady a stravné hradí vysielajúca organizácia alebo účastník sám.

 

                S pozdravom                                                                

     PhDr. Beáta Furdová

           riaditeľka CPPPaP