Skip to main content

Pozvánka pre koordinátorov prevencie drogových závislosti málotriednych ZŠ na pracovné stretnutie

CPPPaP v Trebišove pozýva koordinátorov prevencie drogových závislosti málotriednych ZŠ na pracovné stretnutie /seminár/, ktoré sa uskutoční: 05.12.2019 o 9.30 hod. v CPPPaP v Trebišove

Program:

  1. Otvorenie
  2. Prevencia kriminality mládeže  - OR PZ Trebišov - Ing. Irena Hankoščáková 
  3. Preventívne programy - aktivity
  4. Formy spolupráce CPPP so školami
  5. Informácie o odborno-metodickej činnosti v šk. roku 2018/19
  6. Výmena skúsenosti v oblasti prevencie
  7. Diskusia a záver

 

Lektori:  Mgr. Lucia Orosová

               Ing. Irena Hankoščáková 

               Mgr. Ján Rusnák

 

 

Cestovné a stravné hradí vysielajúca organizácia alebo účastník sám.