Skip to main content

Pozvánka na pracovnú poradu

CPPPaP v Trebišove pozýva výchovných poradcov škôl na pracovnú poradu,

ktorá sa uskutoční: 14.02.2020 o 9.30 hod. na Cirkevnej strednej odbornej škole sv. Jozafáta v Trebišove. ( ul. Komenského 1963/10 )

Program:

  1. Úvod
  2. Aktuálne informácie o možnostiach štúdia na SŠ - duálne vzdelávanie - RNDr. S. Partila,  riaditeľ CSOŠ sv. Jozafáta  TV
  3. Informácia o pripravovanom vzdelávaní v oblasti karierového poradenstva - PhDr. E. Szegedyová - psychológ CPPPaP Tv                                                                                                                                                                                          
  4. Učiteľ a žiak a ich vzťahy v školskom prostredí - PhDr. A.  Wagnerová - psychológ CPPPaP  Tv
  5. Význam a riziká internetu a sociálnych médií u žiakov ZŠ a SŠ - Mgr. J. Rusnák - zástupca riaditeľky CPPPaP Tv   
  6. Informácie zo ŠVS Michalovce -  Mgr. J. Rusnák   
  7. Zmeny programu Proforientácia  žiakov V2020.01 – Mgr. J. Rusnák
  8. Rôzne
  9. Diskusia - záver

Cestovné a stravné hradí vysielajúca organizácia alebo účastník sám.