Skip to main content

Pozvánka na poradu výchovných poradcov a kariérových poradcov základných a stredných škôl

ČAS: 9:30

DÁTUM: 9.11.2022

MIESTO: Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, Trebišov

CIEĽOVÁ SKUPINA: výchovní a kariéroví poradcovia ZŠ a SŠ

PROGRAM: 

  1. Otvorenie a predstavenie novej Terapeutickej miestnosti CPPPaP - PhDr. B. Furdová, riaditeľka
  2. Kooperácia v školskom prostredí, ako východisko dobrej spolupráce učiteľov, žiakov a rodičov - PhDr. Mgr. T. Kříž, PhD. – kariérový poradca
  3. Aktuálne informácie o možnosti štúdia na stredných školách - zástupcovia z prihlásených stredných škôl. Prezentácia možnosti štúdia hostiteľskej školy - Ing. P. Lazar – riaditeľ školy, MVDr. A. Zajacová – výchovná poradkyňa, SOŠSaP sv. Jozafáta
  4. Školský podporný tím v podmienkach školy - Mgr. I. Szücs Gazdaghová – psychologička
  5. Aktuálne informácie z transformácie poradenského systému - PhDr. B. Furdová – riaditeľka, PhDr. T. Kříž, PhD. – zástupca riaditeľky
  6. Aktuálne informácie z kariérového poradenstva - PhDr. Mgr. T. Kříž, PhD. – kariérový poradca
  7. Diskusia a záver

 

LEKTORI:

PhDr. Beáta Furdová – riaditeľka CPPPaP Trebišov

PhDr. Mgr. Tomáš Kříž, PhD. – kariérový poradca CPPPaP Trebišov

Mgr. Ida Szücs Gazdaghová – psychologička

Tešíme sa na Vás!