Skip to main content

PRE UČITEĽOV

Kedy sa na nás obrátiť? S čím vám vieme pomôcť?
  • - Ak má dieťa ťažkosti v učení
  • - Slabý školský prospech
  • - Problémy so zvládaním učiva
  • - Podozrenie na špecifické poruchy učenia ( dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia a.i. )
  • - Talentovaní a nadaní žiaci
  • - Dodatočný odklad školskej dochádzky
  • - Zmeny v prežívaní , problémy v správaní, vzťahoch
  • - Pomoc pri riešení sociálno - patologických javov
  • - Psychologická diagnostika a poradenstvo pri voľbe povolania
  • - CPPPPaP poskytuje školám a pedagógom i metodickú poradenskú a informačnú spoluprácu.

 

V prípade výskytu vyššie uvedených problémov v učení alebo v správaní žiaka je možné so súhlasom zákonného zástupcu vyplniť prihlášku na psychologické vyšetrenie, v ktorej popíšete druh ťažkostí dieťaťa a zašlete na adresu CPPPaP Trebišov. K realizácii psychologického vyšetrenia pristúpi psychológ, ktorý má príslušnú školu na starosti.